Officielle Regler

- 1. Hvem kan deltage

Alle klubber, der er medlem af deres FIFA-tilknyttede nationale forbund, er velkomne til at deltage i Cup No.1. I lande, hvor fodbold drives af skolerne, tillader vi også hold tilknyttet deres skolefodboldforbund. Ved tolkningsspørgsmål omkring FIFA's regler eller vores regler, gælder den engelske text. 

Alle spillere skal selv være forsikrede, både på banerne og i fritiden.

- 2. Regler

Holdene er inddelt i grupper på minimum 3-4 hold, der spiller alle mod alle.Efter de indledende kampe tirsdag-onsdags, deles grupperne op i Playoff A og B.  Holdenes placering afgøres efter point. En sejr giver tre point, uafgjort giver et point og tabt kamp 0 point. Hvis to eller flere hold står lige, afgøres rækkefølgen på følgende måde:

1. Færrest udeblivelser fra kampe
2. Samlet målforskel
3. Flest scorede mål
4. Resultat af indbyrdes kamp
5. Straffesparkskonkurrence efter FIFA’s regler

Uafgjorte kampe i slutspillet afgøres direkte ved straffe.  Uafgjorte finaler afgøres direkte ved straffe.

Ved straffesparkskonkurrence udvælges der 5 skytter. Står det stadig lige, efter de første 5 skud, vælges der 1 skytte ad gangen.

Alle spillere der er påført holdkortet må sparke. De første 5 skytter, skal dog vælges blandt de 11 spillere som var på banen ved den ordinære kamps afslutning. 

- 3. Spilleregler

Cup No.1 spilles efter DBU’s og FIFA’s regler (gældende1.juli 2017 med ret til forbehold) med følgende ændringer/tilføjelser:

 • Alle klasser fra U15 og ældre spiller med boldstørrelse 5.
 • Alle klasser fra U14 og yngre spiller med boldstørrelse 4.
 • Spillerne skal efter danske regler spille med benskinner.
 • Der er fri udskiftning (se afsnittet vedr. antal af spillere og reserver)
 • Hvis et hold udebliver fra to kampe, slettes holdets øvrige resultater.

      Ændringer/tilføjelser kun gældende for 8-mands hold 

 • Der spilles ikke med off-side
 • Der spilles ikke med 6 sekunders-reglen.
 • Ved tilbagespil til målmanden må målmanden ikke tage bolden op med hænderne.
 • Målmanden må tage bolden op med hænderne ved indkast.
 • Ved målspark og frispark til det forsvarende hold indenfor eget straffesparksfelt er det tilladt, at spille bolden til målmanden, som må tage bolden op med hænderne - Så snart bolden er i bevægelse, må modstanderholdet træde ind i straffesparksfeltet.
 • Modspillerne skal være mindst 7 m fra bolden ved begyndelsesspark, frispark, straffespark, målspark og hjørnespark.
 • Straffespark tages 8 m fra mållinjen og midt for målet.
 • Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstandernes straffesparkfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indirekte frispark, medfører et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.

Uafgjorte kampe i slutspillet afgøres direkte ved straffe.  Uafgjorte finaler afgøres direkte ved straffe.

Ved straffesparkskonkurrence udvælges der 5 skytter. Står det stadig lige, efter de første 5 skud, vælges der 1 skytte ad gangen.

Alle spillere der er påført holdkortet må sparke. De første 5 skytter, skal dog vælges blandt de 8 spillere som er på banen ved den ordinære kamps afslutning. 

 

- 4. Aldersgrænse 2024

Drenge 11-mands hold
B18 - født 01.01.2006 eller senere
B17 - født 01.01.2007 eller senere
B16 - født 01.01.2008 eller senere
B15 - født 01.01.2009 eller senere
B14 - født 01.01.2010 eller senere
B13 - født 01.01.2011 eller senere

Drenge 8-mands hold
B13 - født 01.01.2011 eller senere
B12 - født 01.01.2012 eller senere
B11 - født 01.01.2013 eller senere
B10 - født 01.01.2014 eller senere

 

 

Piger 11-mands hold
G17/G18 - født 01.01.2006 eller senere
G16 - født 01.01.2008 eller senere
G15 - født 01.01.2009 eller senere
G14 - født 01.01.2010 eller senere
G13 - født 01.01.2011 eller senere

Piger, 8-mands hold
G13/G12 – født 01.01.2011 eller senere.

 

- 5. Spilletider

Alle 8-mands kampe 2 x 20 minutter
Alle 11-mands kampe 2 x 25 minutter

- 6. Antallet af spillere og reserver 

Der er ingen begrænsninger på hvor mange spillere man har på holdkortet.  Dog skal alle navne være påført holdkortet før første kamp. Dog må der kun benyttes et max antal spillere pr kamp

På 11-mandshold må man maximalt anvende 18 spillere pr. kamp.  Er der mere end 18 personer på holdkortet, skal der inden hver kamp afleveres holdkort i informationen med de navne på dem som spiller den pågældende kamp. 
På 8-mands må man maximalt anvende 15 spillere pr. kamp.  Er der mere end 15 personer på holdkortet, skal der inden hver kamp afleveres holdkort i informationen med de navne på dem som spiller den pågældende kamp.

Det er tilladt at anvende en spiller på flere hold, men ikke i samme klasse. Husk at skrive spillere på begge holdkort. (11-mands og 8-mands anses som 2 forskellige klasser). Det er tilladt at udskifte og genindsætte spillere. Det skal ske, når spillet er afbrudt og med dommerens tilladelse. Alle udskiftninger skal foregå ved midterlinjen.

Cup No.1 tillader brugen af gæstespillere.  De skal selvfølgelig være påført holdkortet inden første kamp.

- 7. Alderskontrol

Alle hold skal aflevere en spillerfortegnelse samt fremvise gyldig legitimation for samtlige spillere. Dette skal ske i forbindelse med check-in, som for alles hold vedkommende sker i Informationen på Fodboldvej.  Det er muligt for træneren at udfylde holdkort med navn, spillernummer og fødselsdato, i ”My team” før ankomst.  Dette kan udskrives. Efter check-in kan der ikke påføres yderlige spillere. I særtilfælde kan turneringsledelsen give dispensation til at tilføje nye/ekstra spillere på holdkortet efter start. Vær opmærksom på at det trøjenummer som man er påført på holdkortet, skal man anvende under hele turneringen. 

Spillerlegitimation skal medbringes til alle kampe og på forlangende fremvises for turneringsledelsen (juryen) eller dennes repræsentant.

Det kan medføre tabt kamp, hvis holdet anvender en ikke spillerberettiget spiller, eller hvis der ikke forevises tilfredsstillende legitimation – det er juryen, der afgør, hvad der er tilfredsstillende legitimation.

Cup No.1 vil under turneringen foretage stikprøver.

- 8. Dispensationer

11-mands:  Der gives automatisk dispensation til 3 spillere pr. hold, der max er 1 år for gamle.  Alle 3 spillere må være på banen på samme tid i de enkelte kampe.

8-mands:  Der gives automatisk dispensation til 2 spillere pr hold, der max er 1 år for gamle. Begge spillere må være på banen på samme tid i de enkelte kampe.

Piger, der har den rigtige alder, kan deltage i drengeklasser.

Alle yderligere dispensationer skal foretages inden 1. juli, og gøres ved at sende en mail til info@slet-dette.cupno1.com, hvor begrundelsen for dispensation angives.

Det er som tidligere skrevet tilladt at benytte gæstespillere.

- 9. Dommere og linjedommere

Dommerne udpeges af Vendsyssel Dommerklub i samarbejde med Cup No.1
Der vil blive påsat linjedommere i følgende kampe:

 • Alle 11-mands finaler
 • Alle B18 kampe
 • Turneringsledelsen kan vælge at benytte linjedommere i bestemte kampe i følgende kategorier: B15, B16, B17, G16 og G18 

- 10. Protester

Protestformular kan afhentes I resultatformidlingen (det hvide telt) eller I informationer.

Protester skal afleveres skriftligt til Cup No.1-informationen af holdets ansvarlige leder senest 1 time efter kampens afslutning.

Protestgebyr (DKK 750 eller € 100) skal indbetales samtidigt.  Denne afgift refunderes, såfremt protesten godkendes.

 • Udviste spillere udelukkes automatisk I en kamp, hvis ikke turneringsledelsen beslutter andet.
 • Advarsler overføres tikke – bemærk at spillerne må blive på banen ved 1. Advarsel (altså ingen 10 minutters udvisning)

Dommeres afgørelse på banen er endegyldig i henhold til regel 5 i FIFA’s reglement. Protester vedrørende sådanne afgørelser vil ikke blive behandlet.  Egne video optagelser kan ikke anvendes i protestsituationer.

- 11. Jury

Turneringsledelsen består af en mindst 3-mandsjury og har ansvaret for at turneringen afvikles på en sportslig korrekt måde.
Den tager sig af protester, lovfortolkninger og tvivlsspørgsmål mv.
Juryens afgørelser er definitive.

- 12. Program

Turneringsprogrammet vil være klar i uge 26 på www.cupno1.com.
Hold løbende øje med programmet, der kan komme ændringer i sidste øjeblik.

Turneringsjuryen har til enhver tid ret til at ændre programmet - dette meddeles direkte til træneren / lederen eller telefonisk.

    Holdets tjekliste

    • Kampene starter tirsdag morgen kl. 8.30

    • Alle hold skal mødes påklædt og klar på banen senest 15 minutter før start.

    • Alle trøjer skal være nummererede, og numrene skal svare til numrene på det
      holdkort der blev afleveret ved check-in. Nummeret skal være på bagsiden af
      trøjerne. To spillere må ikke bruge det samme nummer i en given kamp.

    • Hvis dommeren beslutter, at et hold skal skifte trøjer på grund af lighed med
      modstanderens trøjer, skal holdet, der står sidst i kampplanen, skifte eller have
      overtrækstrøjer på.

Efter de indledende kampe går alle hold videre til enten B- eller A-slutspil, hvor der spilles efter Cup-systemet.

Hvis der i enkelte rækker er meget få hold, - arrangeres det således at de også få en masse kampe. Så her kan vi fravige A og B Slutspil.

Official Regulations

1. Who may participate? 

All clubs, which are members of their FIFA-affiliated national associations, are welcome to participate in Cup No.1. In countries where football is operated by the schools, we also allow teams affiliated with their school football association. When subject to the interpretation of FIFA rules or regulations, the English text applies. 

All players must be insured, both for games and leisure time.

2. Rules

The teams are divided into groups of a minimum of 3–4 teams, depending on the number of teams in each age category, in which all play against each other. After the matches on Tuesday and Wednesday, the groups will advance to the playoffs in A or B groups. The standings between the teams will be decided by the number of points. 3 points will be awarded for a win, 1 point for a draw, and 0 points for a loss. If two or more teams have the same number of points, the leading team is chosen in the following way:

 1. "Fewest numbers of absences"
 2. Overall goal difference.
 3. Highest number of goals scored.
 4. Result from the match between the teams with the same points.
 5. Penalty shoot-out according to FIFA regulations.

Ties in the playoff are directly determined by penalty kicks (FIFA rules). Finished finals are settled directly by penalty kicks. (FIFA rules)

In the penalty shoot-out competition, 5 shooters are selected; is it still equal if 1 shooter is selected at a time.

All players assigned to the team card must kick. However, the first 5 shooters must be selected among the 11 players on the pitch when the match ends.

3. Competition rules

The Cup No.1 is played in accordance with the DBU and FIFA regulations, with the following exceptions:

 • All age classes from U15 and older play with ball size 5.
 • All age classes from U14 and younger play with ball size 4.
 • According to Danish rules, all players must have shin guards.
 • There is free replacement (see the section on players and substitutes).
 • If a team fails to appear in two games, all their previous results will be annulled.

Exceptions: apply only to games with 8 players.

 • The off-side rule is not used.
 • The 6-second rule does not apply when getting rid of the ball.
 • It is NOT valid for the goalkeeper to pick up the ball from a teammate who purposely kicks the ball to the goalkeeper.
 • It is NOT valid for the goalkeeper to pick up the ball from a throw-in from a teammate. 
 • At goal kicks and free kicks for the defending team, inside their own penalty area, it’s legal to kick the ball to the goalkeeper, and he is free to pick up the ball. When the ball is “in play", the opponent is free to get into the penalty area and attack.
 • Penalty kicks are taken from 8 metres.
 • All free kicks are direct. However, a foul to the offensive team in the opposing penalty area, where the rules of the game would result in an indirect free kick, will result in a direct free kick outside the penalty area, which is closest to the offence.

Ties in the playoff are directly determined by penalty kicks (FIFA rules). Finished finals are settled directly by penalty shoot-out. (FIFA rules)

In the penalty shootout competition, 5 shooters are selected; is it still equal that 1 shooter is selected at a time.

All players assigned to the team card must kick. However, the first 5 shooters must be selected among the 11 players on the pitch when the match ends.

4. Age limits for 2024

Boys, teams with 11 players
B18 - born 01.01.2006 or later
B17 - born 01.01.2007 or later
B16 - born 01.01.2008 or later
B15 - born 01.01.2009 or later
B14 - born 01.01.2010 or later
B13 - born 01.01.2011 or later

Boys, teams with 8-players
B13 - born 01.01.2011 or later
B12 - born 01.01.2012 or later
B11 - born 01.01.2013 or later
B10 - born 01.01.2014 or later

Girls, teams with 11-players
G17/G18 - born 01.01.2006 or later
G16 - born 01.01.2008 or later
G15 - born 01.01.2009 or later
G14 - born 01.01.2010 or later
G13 - born 01.01.2011 or later

Girls, teams with 8-players
G13/G12 - born 01.01.2011 or later
 

5. Playing periods

All 8-a-side, 2 x 20 minutes
All 11-a-side, 2 x 25 minutes.

6. Players and substitutes

There is no limit to the number of players on each team and no maximum number of players on the participant list.

In 11-a-side, it is allowed to use a maximum of 18 players in each match (7 substitutions). If you have more than 18 players on the participative list, before each match, you must hand in a participative list with the names of the 18 players you are going to use in the next match. The list must be included in the information before the start of the game.

In 8-man, it is allowed to use 15 players during a single match, but only 8 can be on the field at the same time (7 substitutions). If you have more than 15 players on the participant list, before each match, you must hand in a participant list with the names of the 15 players you are going to use in the next match. The list must be included in the information before the start of the game.

It is permitted to substitute and reinstate players in both 11-a-side and 8-a-side. It must be done when the game is interrupted and with the referee's permission. All changes must take place at the midline.

All players must be listed on the participant list before the first match; after that, it is not allowed to add new or more players when the playoffs begin. 

You can use the same player, but not in the same class. (8-a-side and 11-a-side are considered as 2 different classes). The player must be listed on both participant lists. 

The Cup No.1 tournament rules do not prevent the use of guest players or prevent several clubs from putting together one or more teams.

7. Age control

Each team must submit a list of players to Cup No.1 information before their first match in the tournament. The leader of the team is able to fill out the participant list in "MyTeam" before arrival, with name, date of birth, and number of the shirt. After the team has checked in at the Cup No.1 information before the first match, no additional players can be added to the participant list. The Cup No.1 administration may, however, in very special cases, give a dispensation and allow a player to be added to the participant list. The number each player has on the team list must be the same as the number of the shirt.

You must bring valid identification for all players to every match. The jury or his representative are free to ask for this at any time. If a team uses an ineligible player to play a match and is unable to present satisfactory proof of identification, it can result in a lost game. It is the jury that decides what constitutes satisfactory identification.

There will be random controls for player identification and participant lists during the tournament.

Teams using illegal players can be excluded from the tournament. 

8. Dispensations 

11-a-side 3 overage players (max 1 year overage) are automatically allowed on the team. All 3 players can play at the same time in each match.

8-a-side 2 overage players (max 1 year overage) are automatically allowed on the team.
Both players are allowed to play at the same time in each match.

Girls may play in boys' classes as long as the regulations for age categories are followed.

All further dispensations should be made before arrival.
It is allowed to use guest players.

9. Referees and linesmen

Referees and linemen are selected by the Referees Club of Vendsyssel/Nordjylland, together with Cup No.1. There will be linesmen in the following games:

 • All final games with 11 players
 • All B18 games
 • The tournament jury can choose specific games in these categories (B15, B16, B17, G16, and G18) to use linesmen.

10. Protests and penalties

Protest formulas can be collected in the results or the information.
Protests must be submitted in writing to Cup No.1-Information by the team's responsible leader within 1 hour after the end of the match.

The protest fee (DKK 750/100 EUR) must be paid at the same time. This fee is refunded if the jury decides in favour of the protest.

The decisions of the jury cannot be appealed.

 • Any player given a red card is automatically suspended from participation in the next match if nothing else is decided by the tournament jury.
 • Yellow cards are not accumulated. The players will NOT get a 10-minute suspension with a yellow card.

The referee’s decisions on the field related to the match are final (FIFA Rule No. 5). No further measures will be taken to protest decisions made by referees. Private video can’t be used in a protest situation. Using the wrong size ball is not a reason for protest.

If a player who is suspended participates in a game, the team with the suspended player automatically loses the game with 0-3.

11. The jury for the tournament

The tournament management consists of at least a 2-man jury and is responsible for the tournament being played in a sporting fashion. The jury takes care of protests, interpretation of rules, any doubts that may occur, etc.
The decisions of the juries are final.

12. Programme

The tournament programme is ready for week 26 at www.cupno1.com. 
Please make sure to stay tuned to the programme; any adjustments will be made upon arrival.
The tournament jury has the right to change the programme at any time; this will be handled directly by the coach or leader or by phone.

13. The team's checklist

 • The matches begin Tuesday at. 08.30 a.m.
 • All teams must meet dressed and ready by the courts within 15 minutes before the scheduled kick-off.
 • All jerseys must be numbered, and the players must wear the same number throughout the tournament.
 • The team that is last in the tournament schedule should switch jersey colours if the teams have the same colours.

After initial matches, all teams move on to either the B or A playoffs, which are played after the Cup system.
If in the small groups there are few teams, this can be settled after the play-off to ensure the maximum number of matches.