General Data Protection Regulation (GDPR)

Privatlivspolitik for Cup No.1

Cup No.1 er en støtteforening, der arrangerer fodboldturneringer (Cups)

Indledning

Som et led i Cup No.1’s drift og afvikling af fodboldturneringer, indhenter og opbevarer støtteforeningen en række personoplysninger om trænere, ledere, frivillige og deltagere i Cup No.1.  Cup No.1 er meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du retter henvendelse til eller indgår aftaler med os.  

Vores behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som vi ikke længere har noget grundlag for at behandle. 

I henhold til den gældende persondatalovgivning er Cup No.1 dataansvarlig for de personoplysninger, som der afgives til os. Nedenfor findes de alle nødvendige kontaktoplysninger:


Cup No.1
Fodboldvej 7
DK-9900 Frederikshavn
CVR: 35749756
Tlf. +45 2683 9955
info@slet-dette.cupno1.com
www.cupno1.com

Kontaktperson: Jette Varmløse 

 

Behandling af personoplysninger

Cup No.1 anvender ikke cookies på deres hjemmeside.

Når du retter henvendelse til os, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. 

 • Tilmeldingsoplysninger; Klub, trøjefarve, ledere og trænere
 • Registrerings-og kontaktoplysninger som; Klub, navn på tilmelder, køn, adresse, tilmeldingstidspunkt, telefonnummer og e-mailadresser.
 • Deltageroplysninger: Navn, fødselsdato, køn, allergi eller ønske om special kost.
 • Mailadresse og navn, som du oplyser til når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og i øvrigt modtager markedsføring fra os. 
 • Frivillig; oplysninger som du giver os i forbindelse med dit frivillige arbejde under Cup No.1 , herunder kontaktoplysninger (navn, tlf og e-mailadresse) 

Der registreres ikke følsomme personoplysninger, herunder i form af oplysninger om race, religion, politisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsoplysninger mv.

Vi indhenter som udgangspunkt ovennævnte oplysninger direkte fra dig i forbindelse med, at vi modtager en tilmelding om deltagelse i Cup No.1. 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine tilmeldingsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettige (legitime) interesser som:

 •  Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, registrering af holdoplysninger. 
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende deltagelse. 

 

Opbevaring og opbevaringsperiode

Vi opbevarer foreningens navn og tilmelders oplysninger, dog kun med dette formål at kunne sende dig information om Cup No.1 for fremtiden. 

Er du frivillig, vil vi af praktiske og administrative hensyn opbevare dine almindelige medlemsoplysninger (navn, mail og tlf), så vi også i fremtiden kan kontakte dig med henblik på at være frivillig til Cup No.1.

Al bogføringsmaterialet opbevares desuden altid i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvori bogføringen er sket, af hensyn til overholdelse af bogføringsloven.

 

Videregivelse og adgang

Cup No.1 videregiver ikke dine personoplysninger til andre virksomheder eller myndigheder. Der sker heller ikke videregivelse af personoplysninger til lande uden for EU. 

Cup No.1 ønsker et godt samarbejde med markedsføringsfirmaer, så der vil ikke ske videregivelse af personoplysninger til de pågældende firmaer, uden dit samtykke.  

Cup No.1’s pc, der bruges til elektronisk opbevaring af dine personoplysninger, er sikret med password således, at det alene er administratorbrugeren, der har adgang. Det er kontaktperson; Jette Varmløse, der varetager administratorbrugeren. 

 

Foto

Vi forbeholder os retten til at fotografere og optage video i dagene op til og i uge 28, hvor Cup No.1 afholdes.   Det være sig både på Fodboldvej 7, i FFK-hallen, i busserne og på Frederikshavn Stadion hvor finalerne spilles.  Fotos bruges udelukkende til markedsføring (annoncer, hjemmeside, Sociale Medier) Vi bestræber os på at udelade krænkende/stødende motiver. Hvis du ønsker et billede af dig slettet, bedes du rette henvendelse til os på mail info@slet-dette.cupno1.com

 

Dine rettigheder

I henhold til persondataloven, har du en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du har følgende rettigheder til:

 • at blive oplyst om behandlingen af data
 • indsigt i egne personoplysninger
 • berigtigelse
 • sletning
 • begrænsning af behandling 
 • dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • indsigelse

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig har du ret til, at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du kontakte os (se kontaktoplysninger øverst).  Ud over dette har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.  Flere oplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
e-mail: dt@slet-dette.datatilsynet.dk 

 

Opdateringer

Cup No.1 evaluerer og opdaterer løbende privatlivspolitikken. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.  Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer, som har betydning for dig, vil du modtage meddelelse herom.

 -   2. udgave, marts 2020